فیلم تبلیغاتی آرمان سوله

از گذشته دور تا امروز

همگام باپیشرفت علم و صنعت

در خدمت این مرز و بوم

گوشه ای از توانمندی آرمان سوله

طرح و اجرای اسکلت سالنهای چند طبقه

یخچال سازی گلستان ، شهرک صنعتی ایوانکی

گوشه ای دیگر از توانمندی آرمان سوله

اجرای اسکلت سالنهای تولید شرکت داروسازی

شهرک صنعتی ایوانکی