فیلم آموزشی انواع اتصالات

نمایش نحوه عملکرد انواع اتصالات

نمایش عملکرد قاب خرپایی

نمایش نحوه تاثیر دیوار میان قابی در تحمل نیروی جانبی

نحوه اجرا ساختمان با اسکلت فلزی