اسکلت فلزي

ساخت و نصب اسکلت فلزی مسکونی آقای نصیری – قصرالدشت تهران ۱۳۹۷

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.